Voorwaarden en klachtenprocedure

VOORWAARDEN voor dienstverlening door Horen Zien & Begrijpen – kindercoaching & oudercoaching, Sensikidscoaching
Artikel 1. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder 1. opdrachtgever : de partij die opdracht geeft 2. opdrachtnemer : Horen Zien & Begrijpen – kindercoaching & oudercoaching, Sensikidscoaching
Artikel 2. Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, behoudens wijzigingen in deze voorwaarden, welke via e-mail dan wel schriftelijk dienen te zijn bevestigd (zie hiervoor 3.2).
Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst 1. Opdrachtnemer zal gemaakte afspraken altijd via e-mail bevestigen. Dat wil zeggen dat via e-mail wordt bevestigd welke diensten zullen worden verricht. Voor de Sensikids trainingen die aan kinderen geboden worden zal een intake formulier worden benut. De opdrachtgever krijgt hier een kopie van. De bevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door opdrachtgever aan opdrachtnemer verstrekte informatie. De bevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven. 2. Indien de opdrachtgever niet voor het eind van de eerste week na de intake (5 werkdagen) gemotiveerd bezwaar maakt en dit schriftelijk of via e-mail doet, zal de opdrachtnemer ervan uitgaan dat de opdrachtgever heeft ingestemd met de gemaakte afspraken. 3. Opdrachtnemer acht zichzelf niet verplicht verslagen van sessies te maken voor derden. Indien op verzoek wel een verslag wordt gemaakt dan is opdrachtgever verantwoordelijk voor het integer omgaan met de inhoud ervan en zal deze het verslag niet delen met derden zonder toestemming van opdrachtnemer. 4. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan. 5. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. 6. De opdrachtgever is verplicht om opdrachtnemer voorafgaand aan de opdracht te informeren over alles wat opdrachtnemer nodig kan hebben voor het correct tot uitvoer brengen van de haar gegeven opdracht. 7. De opdrachtgever geeft alle benodigde adresgegevens door. Deze gegevens worden door opdrachtnemer gebruikt voor de communicatie. 8. De opdrachtnemer gaat ervan uit dat in het geval van het ondersteunen van kinderen tot 21 jaar binnen een overeenkomst zoals omschreven in punt 3.1. beide ouders akkoord gaan. In die zin kan één van de ouders als opdrachtgever worden beschouwd door opdrachtnemer tijdens een intake, maar deze ouder zal de overeenkomst met betrekking tot de overeenkomst namens beide ouders ondertekenen en is dus opdrachtgever in dit verband. 9. De opdrachtgever wordt geïnformeerd over de kosten, de te verwachten duur van de overeenkomst en wordt geacht te betalen voor de opdracht volgens gemaakte afspraken. Voor extra werkzaamheden behalve die worden overeengekomen als opdracht (zie punt 3.1) zal een aparte factuur worden gemaakt.
Artikel 4. Uitvoering van de opdracht 1. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht uitgevoerd wordt. Zij zal haar werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een kindercoach en/of Sensikidscoach verwacht mag worden. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor resultaten en kan deze niet garanderen. 2. Opdrachtnemer kan slechts meer werkzaamheden verrichten en aan opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe opdracht is verstrekt, indien opdrachtgever hiervoor vooraf toestemming heeft verleend. 3. Indien opdrachtnemer derden bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, zal zij daartoe slechts overgaan na daarover met opdrachtgever overeenstemming te hebben bereikt.
Artikel 5. Geheimhouding Opdrachtnemer is, tenzij zij een wettelijke plicht tot bekendmaking heeft, verplicht tot geheimhouding tegenover derden.
Artikel 6. Offertes en aanbiedingen 1. Alle offertes en aanbiedingen van opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. 2. Opdrachtnemer kan niet aan een offerte of aanbieding worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte of aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 3. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
Artikel 7. Honorarium 1. Het honorarium van opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht.
Artikel 8. Betaling 1. Betaling door opdrachtgever dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, middels overmaking op een door opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening. 2. Het honorarium van opdrachtnemer wordt periodiek of na volbrenging van de werkzaamheden aan opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij opdrachtgever en opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt. 3. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso-)kosten, die opdrachtnemer maakt als gevolg van de niet-nakoming door opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van opdrachtgever. Indien na twee weken na de verzenddatum van facturen geen betaling is gevolgd zal een herinnering worden gezonden. Na de tweede herinnering volgt een aanmaning waarmee extra kosten van 5 euro per factuur zijn gemoeid. Indien hierna nog geen betaling volgt zal een incassobureau worden ingeschakeld. Indien aan de betaling niet kan worden voldaan is opdrachtnemer gerechtigd de levering van goederen en/of diensten op te schorten. 4. Alle op de website vermelde tarieven zijn vrijgesteld van BTW. 5. Alle op de website vermelde tarieven zijn in euro’s en onderhevig aan een verhoging die eens per jaar zal worden doorgevoerd in de maand januari.
Artikel 9. Annulering en opzegging 1. Wanneer opdrachtgever een reeds gemaakte afspraak met opdrachtnemer wenst te annuleren, dient zulks uiterlijk 48 uur van te voren (telefonisch) aan opdrachtnemer te worden doorgegeven. Indien de annulering korter dan 48 uur van tevoren plaatsvindt, of in het geval er in het geheel geen annulering heeft plaatsgevonden, is opdrachtnemer gerechtigd de kosten aan opdrachtgever in rekening te brengen. 2. Indien opdrachtnemer verhinderd is aan de afspraken te voldoen zal de opdrachtgever hiervan zo snel mogelijk op de hoogte worden gebracht. Opdrachtnemer is bij verhindering in geen geval verplicht om zorg te dragen voor opvang door een derde partij noch is opdrachtnemer bij verhindering in enigerlei opzicht schadeplichtig. 3. Indien opdrachtnemer zich niet kan houden aan de overeenkomst zal opdrachtnemer overgaan tot vergoeding/terugbetaling van de geleden schade. Opdrachtnemer  is gehouden de schade te vergoeden voor een bedrag van maximaal de vergoeding die Opdrachtgever verschuldigd is of zou zijn voor die (deel)opdracht of die (deel)opdrachten, waarvan de werkzaamheden onderdeel uitmaken die tot de schade hebben geleid. 4. Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen. Opzegging dient schriftelijk of via e-mail aan de wederpartij te worden meegedeeld.
Artikel 10. Vermoeden van kindermisbruik, kindermishandeling of huiselijk geweld Indien opdrachtnemer gegronde redenen heeft om aan te nemen dat sprake is van kindermisbruik, kindermishandeling of huiselijk geweld en er met opdrachtgever hierover geen gesprek mogelijk is, meldt zij dit bij het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling.
Artikel 11. Toepasselijk recht en forumkeuze 1. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing. 2. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin opdrachtnemer haar woonplaats heeft. 3. Partijen zullen pas een beroep op een rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
Klachtenprocedure
Algemeen 1.Als kindercoach en Sensikidscoach zal ik alles in het werk stellen om uw kind goed te begeleiden. Echter kan het voorkomen dat u toch een klacht heeft. Wanneer uw kind rechtstreeks in zijn belang is getroffen door een handeling van mij, kan over die handeling een klacht worden ingediend door u als ouders/verzorgers. 2.Wanneer u uw klacht met mij communiceert zal ik uiteraard mijn best doen om voor u en voor mijzelf tot een bevredigende oplossing te komen. 3.Omdat ik ben aangesloten bij Stichting Adiona, beroepsorganisatie voor kindercoaches en kinderyogadocenten, kunt u, wanneer wij er samen niet uit komen, een beroep doen op de onafhankelijke klachtenfunctionaris van deze stichting. Zij is te bereiken per mail, of telefonisch. U kunt de situatie met haar bespreken. U kunt met haar de weg bepalen welke u wilt inslaan in het afhandelen van uw klacht. U kunt altijd bij haar terecht om over het voorval te praten. Het kan zijn dat u een ontevredenheid alleen wilt melden of een signaal wilt afgeven. Als u streeft naar een oplossing kan zij voor u bemiddelen of een gesprek tot stand brengen. Zij kan u ook op de hoogte brengen van andere mogelijkheden.
Klachtenreglement 1. De klacht kan zowel schriftelijk als mondeling bij Praktijk Horen Zien en Begrijpen worden ingediend. De klacht kan zowel betrekking hebben op het gedrag en/of uitlatingen van een medewerker en/of op gedragen of uitlatingen die gedaan zijn door derden die in opdracht van Praktijk Horen Zien en Begrijpen werkzaamheden ten behoeve van cliënten hebben verricht. De klacht kan worden ingediend door de cliënt, een nabestaande van een de overleden cliënt dan wel een vertegenwoordiger van de cliënt. 2. De klager kan zich wenden tot de onafhankelijke klachtenfunctionaris (mevrouw L. de Boon, telefoon 06-48445538, mail bemiddeling@quasir.nl), teneinde zich gratis te laten adviseren met betrekking tot het indienen van een klacht en/of bijstaan bij het formuleren van de klacht en/of bijstaan bij het onderzoeken van de mogelijkheden om tot een oplossing voor de klacht te komen. Een klacht wordt zorgvuldig onderzocht en de behandeling van de klacht is gericht op het bereiken van een voor de klager en de zorgaanbieder bevredigende oplossing. 3. De klager wordt op de hoogte gehouden van de voortgang van de behandeling van de klacht. 4. De klager ontvangt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zes weken na indiening van de klacht, een schriftelijke mededeling van Praktijk Horen Zien en begrijpen waarin met redenen omkleed is aangegeven welke de beslissing er over en naar aanleiding van de klacht is genomen en binnen welke termijn eventuele besloten maatregelen zullen zijn gerealiseerd. 5. Indien het vereiste zorgvuldige onderzoek van een klacht daartoe, naar het oordeel van Praktijk Horen Zien en Begrijpen noodzaakt, kan Praktijk Horen Zien en Begrijpen de in lid 4 genoemde termijn met maximaal vier weken verlengen; Praktijk Horen Zien en Begrijpen doet daarvan, voor het verstrijken van de termijn, schriftelijk mededeling aan de klager en de klachtenfunctionaris. 6. Indien men zich wendt tot de klachtenfunctionaris zonder dat de klacht is geuit bij Praktijk Horen Zien en Begrijpen zal u worden terugverwezen naar Praktijk Horen Zien en Begrijpen. De klachtenfunctionaris kan u wel bijstaan of adviseren omtrent het formuleren van een klacht. Nadat de klacht is ingediend zal de klachtenfunctionaris starten met het onderzoeken van de klacht en bemiddelen bij een oplossing (waarbij de klachtenfunctionaris de artikelen 2 en 3 in acht zal nemen). – De klachtenfunctionaris neemt contact op met beide partijen en past hoor en wederhoor toe; – De klachtenfunctionaris draagt zorg voor de organisatie van de bemiddeling; – Alle informatie die binnen de bemiddeling wordt uitgewisseld blijft vertrouwelijk, tenzij daarover andere afspraken worden gemaakt met de betrokkenen; – De klachtenfunctionaris maakt geen inhoudelijk verslag maar wel een verslag over de voortgang van het proces en de gemaakte afspraken; – Indien door de bemiddeling een oplossing is bereikt tussen klager en Praktijk Horen Zien en Begrijpen, dan wordt deze oplossing schriftelijk vastgelegd in een mail van de klachtenfunctionaris en aan beide partijen verzonden, die dit vervolgens dienen te bevestigen; – Indien ondanks bemiddeling door de klachtenfunctionaris geen oplossing wordt bereikt tussen klager en Praktijk Horen Zien en Begrijpen dan verwijst de klachtenfunctionaris de verdere behandeling van de klacht terug naar Praktijk Horen Zien en Begrijpen die de klachtenprocedure afhandelt met inachtneming van het gestelde in artikelen 4 en 5. – Indien bovengenoemde situatie van toepassing is, zal de klachtenfunctionaris klager wijzen op de mogelijkheid om het geschil, na verdere behandeling door Praktijk Horen Zien en Begrijpen, voor te leggen aan de Geschilleninstantie (Stichting Zorggeschil).
Onafhankelijk en onpartijdig De klachtenfunctionaris is onafhankelijk en stelt zich onpartijdig op. Zij probeert u en de betrokkene bij elkaar te brengen door bemiddeling, hoor en wederhoor toe te passen. Zij beoordeelt niet en geeft dus geen oordeel. Uw informatie wordt altijd vertrouwelijk behandeld en alleen met uw uitdrukkelijke toestemming onder de aandacht gebracht bij de betrokkene(n).
Klachtenfunctionaris: mevrouw L. de Boon telefoonnummer: 06-48445538 Het e-mail adres voor Onafhankelijke Klachtenbemiddeling is: bemiddeling@quasir.nl